Nasze psy

Porady

Masz problemy w komunikacji ze swoim psem? Wci?? narzekasz, ?e jest niegrzeczny? Wydaje Ci si?, ?e on zupe?nie nie rozumie czego od niego wymagasz? Je?li Twoja odpowied? na którekolwiek z tych pyta? jest twierdz?ca, przeczytaj ten artyku?. Poranny spacer. Zerkasz nerwowo na zegarek. "Dobra piesku, wracamy, zaraz ucieknie mi autobus do pracy". Mówisz najpierw spokojnie. Ruszacie w kierunku domu, gdy nagle na horyzoncie pojawia si? inny pies. Twój podopieczny k?adzie si? na chodniku i zastyga w bezruchu. "Chod? gamoniu, znów si? przez Ciebie spó?ni?!" – krzyczysz coraz g?o?niej. Jak na z?o??, pupil porusza si? jeszcze wolniej, jakby w ogóle nie zale?a?o mu na tym, czy szef wyrzuci Ci? z pracy. Czy Twój pies naprawd? si? z Tob? nie liczy?

Sygna?y uspokajaj?ce u psa

Aby odpowiedzie? sobie na to pytanie, musisz zastanowi? si? nad tym, czy Ty sam liczysz si? ze swoim psem? Podejrzewam, ?e odpowied? brzmi „tak”, w przeciwnym razie, nie czyta?by? tego artyku?u. Liczy? si? z kim? oznacza szanowa? jego potrzeby i stara? si? zrozumie? czyje? zachowanie. Czy ty szanujesz potrzeby swojego psa, takie jak cho?by nawet d?ugie spacery, potrzeb? spotykania si? z innymi psami? Jestem pewna, ze starasz si? je szanowa?, cho? napotykasz po drodze pewne problemy, jakimi s? dziwne zachowania psa, które prawdopodobnie nie zawsze dobrze interpretujesz. Mam nadzieje, ze informacje zawarte z tym artykule pomog? Ci zrozumie?, co mówi do Ciebie pies, bo uwierz, mówi bardzo wiele, nawet wtedy gdy wydaje Ci si?, ?e milczy.

Jak psy unikaj? konfliktów?

Psy wypracowa?y sobie swoisty system porozumiewania, za pomoc? ró?nych d?wi?ków, takich jak szczekanie, warczenie itp., przez ró?ne postawy cia?a, jednak jak podczas ka?dych interakcji, zdarzaj? si? im konflikty. Aby ich unikn??, psy stosuj? tak zwane sygna?y uspokajaj?ce (cute off) , które niezwykle dobrze opisa?a w swej ksi??ce Turid Rugaas. Przedstawi? najcz??ciej u?ywane z nich, przeczytaj uwa?nie, a mo?e oka?e si?, ?e Twoje problemy z psem wynikaj? z tego, i? on przekazuje Ci co? bardzo wa?nego, a Ty, zwyczajnie jako cz?owiek tego nie rozumiesz?

Kiedy pies odwraca g?ow?

Ile razy zdarzy?o si?, ?e przypadkowo napotkane dziecko nachyli?o si? nad Twoim pupilem a ten odwróci? g?ow?? Ciekawe i zachwycone puchat? kulk? ludzkie szczeni? nie zwa?aj?c na ten subtelny gest zacz??o przytula? i ?ciska? czworonoga po czym zosta?o ugryzione lub odstraszone w mniej brutalny sposób? Pewnie pomy?la?e? wtedy, ?e masz niezrównowa?onego psa. Nic bardziej mylnego! Pies wyra?nie powiedzia? „ Przesta? prosz?, nie mam na to ochoty”. Stara? si? delikatnie poprzez odwrócenie g?owy da? to do zrozumienia, w jedynym znanym mu – psim j?zyku, co zosta?o zignorowane, có? wi?c biedak mia? pocz??? Zwyczajnie czu? si? niezr?cznie. Szanuj?c wi?c psa nale?y pami?ta? o tym, ?e jako ?ywa istota, nie zawsze musi mie? na wszystko ochot?. Zwracajmy wi?c uwag? nawet na najdrobniejsze gesty, takie o jakim mowa w tym podpunkcie.

Co pies sygnalizuje oczami?

Zdarza si?, ?e kiedy pies chce upewni? innego osobnika o swoich pokojowych zamiarach, intensywnie mruga lub redukuje spojrzenie przymykaj?c delikatnie powieki. Jest to czynno?? wykonywana tak?e przez nas ludzi, jako co? naturalnego, dlatego chc?c uspokoi? psa mo?esz to wykorzysta?, np. mrugaj?c.

Dlaczego pies oblizuje nos

Oblizywanie nosa jest ci??kim do wychwycenia sygna?em, dlatego, ?e pies wykonuje go niezwykle szybko. Mo?e by? tak?e myl?cy, gdy? kto?, kto nie orientuje si? co w stresuj?cej sytuacji on oznacza, mo?e pomy?le? na przyk?ad, ?e pies jest zadowolony i oblizuje si?, gdy? w?a?nie zjad? co? smakowitego. G?o?ny by? przypadek, kiedy dziennikarka w programie na ?ywo g?aska?a obcego psa, prawdopodobnie nie?wiadomie ignoruj?c dawane przez niego sygna?y, na skutek czego zosta?a ugryziona w warg?.

Psy te? ziewaj?

Podobnie myl?ce mo?e by? ziewanie, które w sytuacji konfliktowej lub niezr?cznej nie ma nic wspólnego z ch?ci? zdrzemni?cia si?. Cz?sto zdarza si?, ze pies który jest ca?owany lub, który w?a?nie podró?uje samochodem ziewa, warto si? wtedy zastanowi? nad tym, czy w?a?nie nie próbuje nam przekaza?, ?e niezbyt dobrze czuje si? w sytuacji w jakiej si? znalaz?.

A mo?e, jak wspomniane zosta?o na pocz?tku, Twój pies zastyga w bezruchu w momencie, gdy najbardziej Ci si? spieszy? Z?o?liwo?? - powiesz? Nic z tych rzeczy! Pies poprzez spowolnienie ruchów stara si? uspokoi? krzycz?cego z nieznanych mu przyczyn w?a?ciciela. Dziwisz si?, ?e podczas gdy g?o?no i energicznie przywo?ujesz pupila on oci?ga si? z przyj?ciem? Mo?e po prostu boi si? Twojego zachowania. Na pewno ch?tniej przybiegnie, kiedy b?dziesz mniej podekscytowany. Omawiany sygna? mo?e by? stosowany równie?, gdy na horyzoncie pojawi si? inny pies.

Gdy macham ogonem

Nawet znane wszystkim dobrze machanie ogonem nie zawsze oznacza zadowolenie. Pies u?ywa tego znaku tak?e, gdy czuje si? niepewnie, jest zestresowany a nawet z?y. Mo?na porówna? to do machania bia?? flag? na znak pokojowych zamiarów.

I kiedy si? k?ad?

K?adzenie si?, zw?aszcza podczas spaceru na widok innego osobnika, nie musi oznacza? zm?czenia. Jest nawet prawie pewne, i? pies w tym momencie u?ywa najsilniejszego ze znanych nam sygna?ów uspokajaj?cych. Wbrew pozorom nie ma on nic wspólnego z poddaniem si?. Stosowany jest cz?sto podczas zbyt gwa?townej zabawy. Je?li wi?c Twój przyjaciel bawi si? z Tob? zbyt brutalnie, jest napastliwy mo?esz z powodzeniem uspokoi? go po prostu k?ad?c si?. Efekt wzmocni? mo?e odwrócenie si? ty?em. Je?li obserwujesz psy na spacerach, zauwa?y?e? na pewno, ?e zwykle zbli?aj? si? do siebie po ?uku. To stwarza im poczucie bezpiecze?stwa, je?li jaki? pies zbli?a si? wi?c do Twojego czworonoga po linii prostej, nie jest to raczej dobry znak. Wyj?tkiem jest sytuacja, gdy psy dobrze si? ju? znaj?.

Tak tylko sobie w?cham

Zwykle na spacerach psy oddaj? si? swej najwi?kszej pasji, jak? jest w?chanie. Jednak równie? za t? czynno?ci? mo?e kry? si? co? wi?cej. Je?li bowiem psiak w?cha pod?o?e i unosi co jaki? czas g?ow? rozgl?daj?c si?, mówi po prostu do zbli?aj?cego si? osobnika „ Nie mam z?ych zamiarów. Tylko sobie w?cham”. Jest to sygna?, który cz?sto ratuje go od konfliktu z nieprzyjacielem. Je?li znajdziesz si? w sytuacji, gdzie obcy pies b?dzie chcia? Ci? zaatakowa?, ale b?dzie jeszcze wystarczaj?co daleko, mo?esz przykucn?? bokiem i delikatnie grzeba? w ziemi. To powinno udowodni? mu, ?e nie warto zaprz?ta? sobie Tob? g?owy.

Dlaczego naszego psa denerwuj? go?cie w domu

Na zako?czenie wyobra? sobie jeszcze znan? Ci prawdopodobnie sytuacj?: Przyje?d?aj? do Ciebie go?cie, witasz si? z nimi ca?uj?c si? na „dzie? dobry” a tu nagle Twój pies wpycha si? nerwowo mi?dzy was. Pewnie pomy?lisz: Jakie to s?odkie! Jest o mnie zazdrosny!”. Nie musi to mie? jednak wiele wspólnego z tym, co tak naprawd? przekazuje Ci pupil. W sytuacjach gdy kto? zbli?a si? do Ciebie, czy to przytulaj?c Ci?, czy to podaj?c r?k?, zaniepokojony pies usi?uje was rozdzieli?, w celu zapobiegni?cia konfliktowi. Odbiera on bowiem t? sytuacj?, jako zabieranie nam przestrzeni, co niekoniecznie jest dla niego mi?ym gestem.

Znane s? równie? inne gesty uspokajaj?ce, takie jak podnoszenie ?apy, znaczenie terenu, zachowania zast?pcze, czyli rezygnacja z dotychczasowych planów na rzecz innego dzia?ania, mlaskanie, u?miechanie si?, które mo?e by? równie? prób? nawi?zania przyjaznego kontaktu oraz wszelkiego rodzaju zachowania szczeni?ce. Mam nadziej?, i? artyku? okaza? si? pomocny. W celu pog??bienia wiedzy zapraszam do lektury „Sygna?ów uspokajaj?cych” Turid Rugaas.