Nasze psy

Buldog angielski

Rasy psa

Przodkami buldoga angielskiego by?y rzymskie molosy. Jest on jakby zmniejszon? wersj? bojowych psów z Cesarstwa Rzymskiego. Mi?dzy XIII a XVIII w Anglii organizowano w?tpliw? rozrywk? dla t?umów jak? by?y walki psów ze zwierz?tami. Gdy pog?owie nied?wiedzi, jeleni i dzików zmala?o zacz?to wprowadza? do walk byki. Ku uciesze t?umów zadaniem psa by?o z?apanie byka za ucho, b?d? nos i przytrzymanie przy ziemi. Du?e psy by?y jednak bardziej nara?one na rogi byka, którymi stara? si? on obroni? przed atakiem psa. Zacz?to wi?c prowadzi? selekcj? psów pod wzgl?dem pokroju. Hodowla buldoga by?a ?ci?le zwi?zana ze sportem szczucia byków. Nale?y jednak wspomnie?, ?e dolewka krwi alaunta uznanego w 1406 roku za najlepszego psa do chwytania i utrzymywania byka spowodowa?a zmian? wygl?du psów. Mniejszy pies mia? wi?ksze szans? prze?ycia, by? zazwyczaj bardziej zwrotny i szybki. Psy, które powstawa?y w wyniku krzy?ówek, by?y zwinne, szybsze i wytrzymalsze ni? rzymskie psy, a zarazem posiada?y atrybut w postaci p?askiej cz??ci twarzowej. Ta cecha by?a wa?n? rol?, gdy? umo?liwia?a psu zarówno pochwycenie nozdrzy byka, jak i swobodne oddychanie. Dok?adnie nie wiadomo, kiedy dosz?o do rozdzielenia mastifów i buldogów. Wiadomo jednak, ?e podczas selekcji psów do walk zwierz?t (bear-baiting i bull-baiting) zwracano g?ównie uwag? na wol? walki psa, a nie jego cechy zewn?trzne.

Buldog angielski - Rasa psa

Charakterystyka

Kraj pochodzenia

Anglia

Przydatno??

Pies do towarzystwa

Wielko??

  • Buldog angielski wa?y 22-25 kg;
  • Psy: 25 kg (55 Ib);
  • Suki: 22,7 kg (50 Ib);
  • w k??bie osi?ga wysoko?? 30-40 cm;

Szata

Krótka sier?? wyst?puje

  • w umaszczeniu p?owym;
  • w umaszczeniu rudobr?zowym;
  • w umaszczeniu pr?gowanym (z czarnym pyskiem i bia?ymi znaczeniami lub bez);
  • w umaszczeniu bia?ym (z du?? ilo?ci? czarnego pigmentu na pysku i oczach);
  • w umaszczeniu ?aciatym

Historia rasy

Pierwsze wzmianki o psie nazywanym ówcze?nie bulldogges, pojawi?y si? ju? w 1500 roku kiedy u Cocke Sorrellsa. Kiedy to dekretem z 1835 roku zabroniono szczucia byków, powoli zacz??a rasa ewaluowa? i wygl?d buldoga stopniowo ulega? zmianom. Sta? si? on masywniejszy, ze skróconym pyskiem, bardzo masywn? i du?? g?ow? z silnymi szcz?kami i jednocze?nie przodozgryzem. Popularno?? i uwielbienie dla buldoga zmienia?o si? podczas ewaluowania rasy. Najpierw uwa?any by? za najlepszego psa do walk z bykami, jednak po zakazaniu tej rozrywki sta? si? on psem awanturników, z?odziei i przest?pców. W roku 1818 w pi?mie "The british field Sports" ukaza? si? artyku? o buldogach. Przeczyta? w nim mo?na ma?o pochlebny opis zwierz?cia, które potem mia?o si? sta? narodowym psem Brytanii: "Buldog, u?ywany i ch?tny do najmniej szlachetnych celów, jest najdoskonalszym ?otrem w?ród psów. Ma on natur? pospolitego przest?pcy. Nie ma z niego ?adnego po?ytku i nie zas?uguje sobie na ludzkie traktowanie, wyrozumia?o?? czy te? lito??. Wyt?pienie ca?ej rasy by?oby olbrzymi? korzy?ci? dla ludzko?ci."

W 1860 roku buldogi uzyska?y status prawny, wkraczaj?c na ringi wystaw. Pierwsz? by?a wystawa w Birmingam, podczas której stworzono oddzieln? klas? dla buldogów. Jednak psy prezentowane podczas tej i nast?pnych wystaw ró?ni?y si? od siebie eksterierem. Pojawia?y si? egzemplarze ma?e i zupe?nie sporych rozmiarów, z uszami stoj?cymi lub wisz?cymi i z ró?nej d?ugo?ci kuf?.

W 1875 roku powsta? New Bulldog Club, który wyda? w tym samym roku pierwszy wzorzec rasy, powsta? 1892 British Bulldog Club. Przez lata hodowcy i kynolodzy pracowali nad wizerunkiem psa poprzez selektywn? hodowl?, która doprowadzi?a do powstania buldoga w jego obecnej formie.

Buldog angielski jest psem ?agodnym, spokojnym i kochaj?cym w?a?ciciela. Zdarzaj? si? jednak egzemplarze pobudliwe i nerwowe. Bywa on równie? bardzo silny, wyj?tkowo cierpliwy i kochaj?cym dzieci psem domowym. Ze wzgl?du na cz?ste u tej rasy problemy z oddychaniem, nale?y uwa?a? podczas spacerów w upalne dni. Du?a ilo?? ruchu nie jest wskazana dla tego domowego atlety, gdy? mo?e dostawa? zadyszki po forsownych ?wiczeniach.

Charakter

Buldog jest psem ?ywym, spontanicznym, nieskomplikowanym, o zrównowa?onym charakterze i "z poczuciem humoru", wra?liwym, w razie potrzeby nieust?pliwym, inteligentnym, rozwa?nym, spokojnie zachowuj?cym si? w domu.

Buldogi s? bardzo uczuciowe i wol? przebywa? z rodzin?.

Piel?gnacja

Podczas linienia martwe i lu?ne w?osy usuwa si? ?atwo za pomoc? gumowej szczotki.

Systematycznie nale?y czy?ci? fa?dy na pysku, najlepiej u?ywaj?c specjalnych ?rodków.

Buldog angielski lubi le?e? na mi?kkim pod?o?y, w suchym, pozbawionym przeci?gów miejscu.

Absolutnie nie nadaje si? do kojca.

Wychowanie

Na ogó? psy tej rasy s? ?atwe w szkoleniu.

Bardzo wra?liwe na twój g?os, b?d? reagowa? na przyjazn?, ale zdecydowan? pro?b?.

Pod ?adnym pozorem nie wolno ich traktowa? surowo, ale te? nie mo?na im za du?o pozwala?.

Z buldogiem angielskim ca?y czas post?puj konsekwentnie.

Zachowanie w ?rodowisku

Wspó??ycie z innymi psami i zwierz?tami domowymi jest zazwyczaj bezkonfliktowe.

Buldogi angielskie s? idealnymi przyjació?mi dla dzieci.

Buldog jest bardzo tolerancyjny.

Niemniej niektóre buldogi s? bardzo podejrzliwe, natomiast inne zaprzyja?niaj? si? ze wszystkimi.

Ruch

Nie jest to rasa wymagaj?ca d?ugich spacerów. Buldogowi angielskiemu wystarcz? trzy krótkie spacery w ci?gu dnia, reszt? czasy ch?tnie sp?dzaj? w domu lub w ogrodzie, pod warunkiem, ?e rodzina b?dzie w pobli?u.

S? idealnymi psami dla ludzi mniej aktywnych.

Szczeni?ta buldoga angielskiego maj? sk?onno?? do kontynuowania biegania i zabawy nawet wtedy, gdy s? wyczerpane.

Nale?y zapewni? im wystarczaj?co du?o odpoczynku i ograniczy? ilo?? ?wicze?, by energia mog?a zosta? spo?ytkowana na ukszta?towania zdrowych ko?ci, mi??ni i stawów.

Buldogi angielskie nie znosz? wysokiej temperatury, wi?c nale?y im podczas upa?ów zapewni? ch?odne miejsce do le?enia.

FCI

Wzorzec rasy FCI nr 149

Klasyfikacja FCI

Grupa 2 Sznaucery, pinczery, molosy, szwajcarskie psy pasterskie, rasy pokrewne. Sekcja 2. l Molosy, typ dogowaty. Nie podlegaj? próbom pracy.

Wygl?d ogólny

Pies krótkow?osy, kr?py, przysadzisty, o szerokiej, mocnej i zwartej budowie. Masywna g?owa, do?? du?a w stosunku do tu?owia. ?aden element nie mo?e by? przerysowany w stopniu zak?ócaj?cym ogóln? harmoni?, ani powodowa? wra?enia deformacji, ani nie mo?e zak?óca? dynamiki ruchu. Cz??? twarzowa krótka, kufa szeroka, t?po zako?czona i poddarta do góry. Tu?ów krótki, bardzo zwarty, ko?czyny masywne, muskularne i sprawne. Tylne ko?czyny d?ugie i mocne, ale nieco l?ejsze ni? przednie. Suki nie s? tak szeroko i mocno zbudowane jak psy.

G?owa i czaszka

Du?y obwód g?owy powinien (mierz?c przed uszami) odpowiada? mniej wi?cej wysoko?ci w k??bie. Patrz?c od przodu g?owa od ?uchwy do wierzcho?ka czaszki powinna sprawia? wra?enie wysokiej, jak równie? szerokiej i kwadratowej. Rozszerzaj?ce si? na wysoko?ci oczu policzki powinny by? mocno zaokr?glone. Patrz?c z profilu g?owa od potylicy do ko?ca nosa powinna by? bardzo wysoka i krótka. Czo?o p?askie, skóra na g?owie powinna tworzy? lu?ne fa?dy, które jednak nie mog? by? ani zbyt silnie wykszta?cone, ani opada? na cz??? twarzow?. Ko?ci czo?owe wyra?nie zaznaczone, szerokie, wysokie i kwadratowe; stop g??boki i szeroki. Od stopu do czubka g?owy przebiega ?rodkiem szeroka i g??boka bruzda czo?owa, która wyczuwalna jest a? do potylicy. Cz??? twarzowa od przedniej kraw?dzi ko?ci policzkowych do czubka nosa krótka z fa?dami skóry. Kufa krótka, szeroka, zadarta do góry i od k?ta oka do k?ta warg bardzo g??boka. Nos i nozdrza du?e, szerokie i czarne, w ?adnym wypadku czerwone, br?zowe lub w?trobiane. Czubek nosa cofni?ty w stron? oczu. Odleg?o?? mierzona od wewn?trznego k?ta oka (lub od ?rodka stopu) do czubka nosa nie powinna by? d?u?sza ni? odleg?o?? od czubka nosa do kraw?dzi dolnej wargi. Nozdrza powinny by? du?e, szerokie, rozdzielone wyra?n? pionow?, prost? kresk?. Fafle grube, szerokie, wisz?ce i bardzo g??bokie, zakrywaj?ce po bokach ca?kowicie ?uchw?, z przodu natomiast powinny si?ga? do ?uchwy i zakrywa? ca?kowicie z?by. Szcz?ki szerokie, masywne i graniaste. ?uchwa z przodu znacznie d?u?sza ni? szcz?ka i wygi?ta do góry. Patrz?c od przodu poszczególne partie pyska musz? by? symetryczne i równomiernie proporcjonalne po obu stronach osi g?owy.

Oczy

Patrz?c od przodu powinny by? osadzone g??boko w czaszce i jak najbardziej oddalone od uszu. Oczy wraz ze stopem powinny by? umieszczone na jednej osi tworz?cej z bruzd? czo?ow? k?t prosty. Rozstaw oczu szeroki, jednak tak aby ich zewn?trzne k?ciki znajdowa?y si? jeszcze wewn?trz konturu policzków. Oczy o okr?g?ym kszta?cie, ?redniej wielko?ci, ani zbyt g??boko osadzone, ani wy?upiaste; kolor oczu bardzo ciemny, niemal czarny, bia?ka nie mog? by? widoczne je?eli wzrok psa skierowany jest do przodu.

Uszy

Wysoko osadzone, tak aby patrz?c od przodu przednia ich kraw?d? tworzy?a przed?u?enie zewn?trznego konturu czaszki w jej najwy?szym punkcie. Powinny by? szeroko rozstawione, wysoko nad oczami i jak najdalej od nich. Prawid?owe s? uszy ma?e i cienkie, w kszta?cie ró?y, tzn. w tylnej cz??ci fa?duj?ce si? do wewn?trz i skierowane do ty?u, z górn?, przedni? kraw?dzi? skierowan? na zewn?trz i do ty?u oraz z widoczn? cz??ciowo wewn?trzn? stron? ma??owiny.

Uz?bienie

Szcz?ki szerokie i graniaste, sze?? ma?ych siekaczy umieszczonych w prostej linii pomi?dzy szeroko rozstawionymi k?ami. Z?by du?e i mocne, niewidoczne przy zamkni?tym pysku. Patrz?c od przodu ?uchwa umieszczona jest bezpo?rednio i równolegle pod górn? szcz?k?.

Szyja

?redniej d?ugo?ci (raczej krótka ni? d?uga), bardzo gruba, mocna i g??boka. Dobrze wysklepiona linia karku, z du?? ilo?ci? lu?nych, grubych fa?d skóry w okolicach gard?a, tworz?cych po obu stronach, od ?uchwy a? do klatki piersiowej, podgardle.

Ko?czyny przednie

?opatki szerokie, uko?ne i d?ugie, bardzo mocne i muskularne, sprawiaj?ce wra?enie jakby by?y umieszczone po bokach tu?owia. Obszerna, zaokr?glona i bardzo g??boka od k??bu, a? do najni?szego punktu mostka klatka piersiowa, nisko opuszczona pomi?dzy ko?czynami, o du?ej ?rednicy i zaokr?glonym kszta?cie za przednimi ko?czynami (?ebra mocno wysklepione, nie p?askie). Przednie ko?czyny s? masywne, mocne, dobrze wykszta?cone, szeroko rozstawione, grube, muskularne i proste. Linia zewn?trzna sprawia wra?enie raczej zaokr?glonej, ale ko?ci s? mocne i proste, nie wykrzywione lub ?ukowato wygi?te. Przednie ko?czyny s? w stosunku do tylnych krótkie, ale nie na tyle aby przez to grzbiet sprawia? wra?enie d?ugiego lub przeszkadza?o to psu w ruchu i powodowa?o u?omny wygl?d. ?okcie s? nisko umieszczone i wyra?nie odstaj?ce od tu?owia. ?ródr?cze krótkie, proste i mocne.

Tu?ów

Klatka piersiowa szeroka, wysklepiona, dobrze wykszta?cona i g??boka. Grzbiet krótki, mocny, w okolicy barków szeroki, zw??aj?cy si? w partii l?d?wiowej. Bezpo?rednio za ?opatkami grzbiet musi si? lekko obni?a? (to jego najni?szy fragment), i od tego miejsca kr?gos?up powinien si? wznosi? a? do l?d?wi (przy czym najwy?szy punkt l?d?wi umieszczony jest wy?ej ni? ?opatki), po czym gwa?townie opada? ?ukiem do ogona (tzw. „roach-back"). Jest to charakterystyczna cecha tej rasy. Tu?ów z dobrze wykszta?conymi, si?gaj?cymi daleko do ty?u ?ebrami; brzuch podkasany, nie obwis?y.

Ko?czyny tylne

Muskularne, o mocnym ko??cu, d?u?sze od ko?czyn przednich, przez co partia l?d?wiowa jest wzniesiona, stawy skokowe nieznacznie katowane i nisko ustawione. Nogi d?ugie i muskularne od l?d?wi a? do stawu skokowego; ?ródstopie krótkie, proste i mocne. Kolana zaokr?glone i odstawione lekko na zewn?trz; stawy skokowe s? zbli?one do siebie, a ?apy zwrócone na zewn?trz.

?apy

Przednie ?apy proste i zwrócone nieco na zewn?trz, ?redniej wielko?ci, umiarkowanie zaokr?glone. Tylne ?apy okr?g?e i zwarte, palce grube, wyra?nie od siebie oddzielone, wysklepione.

Ogon

Nisko osadzony, u nasady prosty, nast?pnie wygi?ty na dó?, okr?g?y. g?adkow?osy, bez fr?dzli lub szorstkiego w?osa, ?redniej d?ugo?ci, raczej krótki ni? d?ugi, gruby u nasady i szybko zw??aj?cy si? ku cienkiemu ko?cowi. Noszony na dó? (bez zakr?cania ko?ca ogona do góry) i nigdy nie unoszony ponad lini? grzbietu.

Chody

Wyra?nie ci??kie i skr?powane, podobne do poruszania si? krótkimi, szybkimi kroczkami na palcach. Tylne ko?czyny nie s? unoszone wysoko nad ziemi?, przez co odnosi si? wra?enie, ?e pies pow?óczy nimi. W biegu jedna z ?opatek mo?e pracowa? mocniej.

Szata

O delikatnej strukturze, krótka, przylegaj?ca i g?adka (twarda tylko na skutek swojej d?ugo?ci i przylegania, jednak nigdy nie jest szorstka).

Umaszczenie

Jednolite lub jednolite z czarn? mask?, kolory zawsze b?yszcz?ce i czyste: pr?gowany, rudy we wszystkich odcieniach (jeleni, p?owy, p?owo?ó?ty itd.), bia?y i srokaty (tzn. bia?y w po??czeniu z jednym z wymienionych wy?ej kolorów). „Dudley" (tzn. bez pigmentu na nosie), czarny i czarny podpalany s? wysoce niepo??dane.

Waga

Psy: 25 kg (55 Ib)

Suki: 22,7 kg (50 Ib)

Wady

Ka?de odst?pstwo od wzorca nale?y traktowa? jako wad?. Jej ocena powinna by? proporcjonalna do stopnia tego odst?pstwa.

Uwagi do wzorca

Psy musz? mie? dwa, normalnie rozwini?te j?dra, w pe?ni usytuowane w mosznie.