Nasze psy

Seter Irlandzki

Rasy psa

Seter Irlandzki to wspania?y pies my?liwski. Powsta? z krzy?ówki angielskiego spaniela wodnego hiszpa?skiego pointera oraz angielskiego I szkockiego setera. Z ras? t? zwi?zane jest nazwisko Edwarda Laveracka, który po?wi?ci? prawie ca?e ?ycie hodowli seterów. Pies wystawiaj?cy, potomek d?ugow?osych 'psów ptaszników'. Swoja nazw? wzi??y od 'sitting spaniel ', który wyp?asza? ptaki chwytane nast?pnie do siatek. Ze wzgl?du na swój mi?y charakter trzymane s? ch?tnie w domu jako psy rodzinne, a tak?e wystawowe. Pies jest pe?en temperamentu i pasji ?owieckiej potrzebuje jednak du?o ruchu na ?wie?ym powietrzu.

Seter Irlandzki - Rasa psa

Charakter

Trzeba post?powa? z nim konsekwentnie i z cierpliwo?ci?, najlepiej podda? szkoleniu na psa poluj?cego co b?dzie zgodne z jego natur?.Psy te aportuj? ch?tnie. Maja ?ywy temperament.

Charakterystyka

Kraj pochodzenia

Irlandia

Przydatno??

Pies my?liwski i pies rodzinny

Wysoko??

Suki: 55-62 cm

Psy: 58-67 cm

Waga

Waga Suk: 25-29 kg

Waga Psów: 27-32 kg

Szata

Szata Setera Irlandzkiego jest umiarkowanej d?ugo?ci. Jego umaszczenie jest jednolite, w kolorze rudym lub orzechowym. Sier?? wymaga cz?stego szczotkowania aby zachowa? j? w dobrej kondycji . Podszerstek g?sty i nieprzemakalny. D?u?sze w?osy wyst?puj? na ogonie, tylnej cz??ci przednich nóg, na klatce piersiowej i udach.

Piel?gnacja

Piel?gnacja Setera Irlandzkiego nie wymaga zbytniego zaanga?owania. Musimy jednak pami?ta?, aby wykonywa? czynno?ci piel?gnacyjne systematycznie. Najlepiej dwa raz w tygodniu. Pami?tajmy jednak o tym, ?e zbyt cz?ste k?panie psa w szamponie os?abia jego skór? i sier??. Szczotkowanie raz w tygodniu, pozwoli na oczyszczenie psa z martwej sier?ci. W szczególno?ci zwró?my uwag? na w?osy na brzuchu, ?apach i ogonie.Tak?e czyszczenie uszu raz w tygodniu pomo?e w zapobieganiu infekcji uszu.

Choroby

Ogólnie Seter Irlandzki jest zdrow? ras? psa. Nie mniej jednak, mo?e by? podatny na pewne choroby takie jak:

 • - Torsje gastryczne
 • - Niedoczynno?? tarczycy
 • - Rak ko?ci
 • - Choroby dermatologiczne zwi?zane z nadmiernym lizaniem si?
 • - Epilepsja
 • - Kostniak mi?sak
 • - Dysplazja stawu biodrowego
 • - Infekcje , alergie i choroby skóry

Seter Irlandzki - Rasa psa

Wychowanie

Psy te potrzebuj? sporej ilo?ci ruchu i kontaktu ze swoim w?a?cicielem. Spacer powinien by? urozmaicony zabaw?. S? psami rodzinnymi. Lubi? bawi? si? z dzie?mi. Seter irlandzki jest psem cierpliwym i inteligentnym. Nieagresywnym w stosunku do obcych i innych zwierz?t. Raczej szybko ucz?cym si?, jednak podczas tresury trzeba by? stanowczym, lecz ?agodnym. Wychowywanie psa ka??c go, mo?e powodowa? jego ucieczki dlatego zaleca si? przeprowadzenie szkolenia pozytywnego

Zachowanie w ?rodowisku

Wspó??ycie z innymi psami i zwierz?tami domowymi jest zazwyczaj bezkonfliktowe.

Ruch

Tak aktywny pies potrzebuje sporej dziennej dawki ruchu (ok. 2-godzinnej). Nie s? to psy dla osób leniwych nie lubi?cych ruchu.

Wzorzec rasy

FCI nr wzorca 120, Grupa VII, sekcja 2 psy aportuj?ce

Klasyfikacja FCI

Grupa 3(Gundogs), do której nale?? równie?:

 • Brittany;
 • Chesapeake Bay retriever;
 • Clumber Spaniel;
 • Cocker Spaniel (American) – cocker spaniel ameryka?ski;
 • Curly coated retriever;
 • English Setter – seter angielski;
 • English Springer Spaniel – springer spaniel angielski;
 • Field Spaniel;
 • Flat coated retriever;
 • German Shorthaired Pointer – wy?e? niemiecki szorstkow?osy;
 • German Wirehaired Pointer – wy?e? niemiecki szorstkow?osy;
 • Golden retriever;
 • Gordon Setter – seter szkocki;
 • Hungarian Vizsla – wy?e? w?gierski krótkow?osy;
 • Hungarian Wirehaired Vizsla – wy?e? w?gierski szorstkow?osy;
 • Irish Red & White Setter – seter irlandzki czerwono-bia?y;
 • Irish Setter – seter irlandzki (czerwony);
 • Irish Water Spaniel – irlandzki spaniel dowodny;
 • Italian Spinone – wy?e? w?oski;
 • Labrador retriever;
 • Lagotto Romagnolo – roma?ski pies dowodny;
 • Large Munsterlander – du?y munsterlander;
 • Nova Scotia Duck Tolling Retriever – retriever z Nowej Szkocji;
 • Pointer;
 • Sussex Spaniel;
 • Weimaraner – wy?e? weimarski krótkow?osy;
 • Weimaraner (longhair) – wy?e? weimarski d?ugow?osy;
 • Welsh Springer Spaniel – springer spaniel walijski.

Wygl?d Ogólny

Rasowy, o szlachetnej, sportowej sylwetce i przyjaznym wyrazie. Proporcjonalnie i harmonijnie zbudowany. Sprawiaj?cy wyra?enie i posiadaj?cy osobowo??, ?e jest ch?tny, czujny i pewny siebie. Przede wszystkim pies my?liwski, powinien by? pokazany w surowych warunkach pracy.

G?owa i czaszka

G?owa d?uga i nie za szeroka mi?dzy uszami. Kufa i czaszka jednakowej d?ugo?ci, o równoleg?ych kraw?dziach.

Oczy

?redniej wielko?ci, w kszta?cie migda?ów, ciemno orzechowe po ciemnobr?zowe , o bardzo wyra?nym przyjacielskim i inteligentnym spojrzeniu.

Uszy

Uszy szerokie i d?ugie, wisz?ce, mocno ow?osione.

Uz?bienie

Zgryz no?ycowy.

Klatka piersiowa

G??boka, z przodu raczej w?ska. Zebra dobrze wysklepione, zapewniaj?ce du?o przestrzeni dla p?uc.

Szyja

Umiarkowanie d?uga i dobrze umi??niona ale nie gruba.

Ko?czyny przednie

Ko?czyny przednie powinny by? umi??nione i wyprostowane.

Ko?czyny tylne

Mocne i masywne

Tu?ów

Proporcjonalny do wielko?ci cia?a.

?apy

Niedu?e i mocne o wyra?nie zaznaczonych palcach. Palce znajduj? si? bardzo blisko siebie.

Ogon

Ogon umiarkowanej d?ugo?ci, proporcjonalny do tu?owia. Osadzony raczej nisko, mocny u nasady I zw??aj?cy si? ku ko?cowi. Powinien by? noszony na poziomie grzbietu lub nieco poni?ej.

Chód

Swobodny, p?ynny, posuwisty.

Szata

Systematyczna piel?gnacja sier?ci jest niezb?dna. Najlepiej szczotkowa? setera regularnie, szczotk? o d?ugiej, twardej i g?stej szczecinie.

Umaszczenie

Soczysto kasztanowe bez ?ladu czerni. Bia?e znaczenia na piersi, gardle i palcach nie powoduj? dyskwalifikacje.

Wady

Wszelkie odst?pstwa od wy?ej wymienionych cech nale?y uzna? za wady, i z których usterka powinna by? traktowana, powinna by? proporcjonalnie wzgl?dem ich stopnia oraz wp?ywu na zdrowie i dobrostan psa, a tak?e na zdolno?? psa do wykonywania jego tradycyjnej pracy.

Uwagi do wzorca

Psy musz? mie? dwa, normalnie rozwini?te j?dra, w pe?ni usytuowane w mosznie.